Percepsie Privacy Statement 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Algemeen

Percepsie Executive Search & Coaching, gevestigd aan Sint Michielsgestelseweg 8, 5261 NH Vught, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor een goede relatie met een netwerk is vertrouwen en transparantie een belangrijke basis. Om die reden informeren wij u dan ook graag over ons privacy beleid. Wij behandelen persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en zorgen er ook voor dat deze goed beveiligd zijn. Ons beleid voldoet uiteraard aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens:

Marlies Kramers officemanager en verantwoordelijk voor het privacy beheer en gegevensbescherming van Percepsie Executive Coaching & Search is te bereiken via backoffice@percepsie.nl of per mobiele telefoon op +31 6-263.766.30. Algemene gegevens zijn te vinden op onze website. www.percepsie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Percepsie Executive Coaching & Search verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken met Executive Coaching & Executive Search.

Voor Executive Coaching

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Pasfoto;
 • Telefoonnummers;
 • E-mailadressen;
 • Werkgever en functie titel;
 • Competenties en interessegebieden
 • Gespreksverslagen;
 • Inhoud van communicatie;
 • Assessment rapportage(s) of persoonlijkheidsanalyses.

Voor Executive Search

 • Uw NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens;.
 • Indicatie van inkomen indien van toepassing;
 • Huidige functie(s) en werkgever(s), en relevante werkervaring;
 • Het verwerken van assessments gegevens indien noodzakelijk is.

Wij vragen u eerst om toestemming voordat wij de volgende gegevens opnemen in ons bestand

 • Uw volledige curriculum vitae
 • Gegevens die van belang (kunnen) zijn voor het beoordelen van uw geschiktheid en als kandidaat voor een positie bij een van onze relaties.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Percepsie Executive Coaching verwerkt mogelijk bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van uw gezondheid ten behoeve van uw coaching. Deze informatie verstrekt u mogelijk tijdens de coachingsconsulten, indien dat noodzakelijk is om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Percepsie Executive Coaching. Dit gebeurt alleen met uitdrukkelijk toestemming van u zelf.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens.

Percepsie Executive Coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om executive coaching op maat te geven(leiderschap, loopbaan, stresspreventie)
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning en facturatie;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Percepsie Executive Search verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Wij u kunnen benaderen en informeren over mogelijk voor u interessante posities.
 • Wij de Executive Search procedure op een professionele manier kunnen voortzetten ten behoeven van onze klanten.
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning en facturatie;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

Wij zullen u als mogelijke potentiele search kandidaat altijd eerst om toestemming vragen voordat:

 • Wij persoonsgegevens verzamelen die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de mogelijke belangstelling c.q. geschiktheid van u als mogelijke kandidaat voor specifieke posities, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
 • Wij uw profiel (samengevat of uitgebreid) mogen delen met onze opdrachtgevers.

Geautomatiseerde besluitvorming

Percepsie Executive Search & Coaching neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Percepsie Executive Search & Coaching) tussen zit. Percepsie Executive Search & Coaching gebruikt hier geen computerprogramma’s of computersystemen voor.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Percepsie Executive Coaching & Searcg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 • Standaard persoonsgegevens Executive Search > 12 maanden.
 • Standaard persoonsgegevens Executive Coaching> Fiscale Bewaartermijn 7 jaar 
 • Bijzondere persoonlijke gegevens verzameld tijdens Executive coaching consulten> 15 jaar> Wettelijke plicht vanuit de zorgverlening vastgelegd bij de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde. Het betreft dezelfde gegevens die u na ieder consult zelf meekrijgt. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Percepsie Executive Search & Coaching verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers, testbureaus of andere derden dien worden ingeschakeld bij het coachtraject. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld de accountant), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Percepsie Executive Search & Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Percepsie Executive Search & Coaching gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Percepsie Executive Search & Coaching en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand

naar u of naar een ander, door u genoemde organisatie, te sturen). U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar backoffice@percepsie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Percepsie Executive Coaching & Search wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Percepsie Executive Search & Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met backoffice@percepsie.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2019.